Blog

TỪ ĐIỂN NĂNG LỰC rút gọn của nhà quản trị cấp trung

 

 

TỪ ĐIỂN NĂNG LỰC RÚT GỌN

Định
nghĩa cấp độ

Hiểu
biết cơ bản, làm tối thiểu

Hiểu
biết tốt, làm được 1 phần, cần
sự hỗ trợ bên ngoài

Hiểu
biết rộng, thành thạo các kĩ năng, tổ
chức thực hiện độc lập

Hiểu
biết sâu, thành thạo các kĩ năng, sáng tạo, hoàn
toàn độc lập, hướng dẫn cơ bản
cho người khác

Hiểu
biết toàn diện, thành thạo, có khả năng đào
tạo, gây ảnh hưởng, sáng tạo mới.

1

QL 01

Tầm nhìn và hành động hợp lý

Định nghĩa

Là năng lực phân tích và xác định được mục tiêu trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của tổ chức, đưa ra các kế hoạch hành động nhằm dẫn dắt và định hướng tổ chức đạt được mục tiêu.

BIểu
hiện năng lực

– Hiểu được
khái niệm về mục tiêu và các các xác định
mục tiêu,
– Nêu được cấu phần của bản kế
hoạch hoạch động, có thể đọc
bản kế hoạch và tiến hành thực hiện có
sự hỗ trợ.

Đáp ứng yêu cầu
của cấp 1 và:
– Hiểu biết và xây dựng mục tiêu, kế
hoạch cho công việc quy mô nhỏ
– Thực hiện công việc có sự hỗ trợ
từ cấp quản lý trực tiếp liên quan
đến công việc đó.

Đáp ứng yêu cầu
của cấp 2 và:
– Xây dựng mục tiêu và kế hoạch thực hiện
chi tiết cho một công việc có quy mô lớn hơn có
ảnh hưởng trong trung hạn, dài hạn
– Tổ chức thực hiện phối hợp nhân viên
trong phòng ban và đánh giá độc lập, báo cáo kết
quả đạt được cho cấp quản lý cao
hơn.
– Đóng góp ý kiến, đề xuất cải tiến
trong việc xây dựng, hoàn thiện và tổ chức
kế hoạch hành động

Đáp ứng yêu cầu
của cấp 3 và:
– Tổ chức thực hiện kê hoạch hành động
độc lập và gắn kết sự phối hợp
của các phòng ban khác liên quan
– Hương dẫn nhân viên trong phòng ban cách lập
mục tiêu và kế hoạch hành động phù hợp
với định hướng chiến lược
của tổ chức.

Đáp ứng yêu cầu
của cấp độ 4 và:
– Là người truyền cảm hứng và giữ
bức tranh, kế hoạch trong tương lai là
nguồn động lực thúc đẩy nhân viên có hành
động hợp lý hướng tới mục tiêu
của tổ chức.
– Là nhân tố hạt nhân trong tổ chức trong việc
xây dựng mục tiêu trong ngắn hạn, trung hạn,
dài hạn và kế hoạch hành động hợp lý
để đạt được mục tiêu
đề ra.

 

 

admin
    TỪ ĐIỂN NĂNG LỰC RÚT GỌN Định nghĩa cấp độ Hiểu biết cơ bản, làm tối thiểu Hiểu biết tốt, làm được 1 phần, cần sự hỗ trợ bên ngoài Hiểu biết rộng, thành thạo các kĩ ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.