Blog

spss, xử lsy số liệu SPSS

11 – 23/05/2018: TỔNG KẾT KHÓA HỌC “ĐÀO TẠO SPSS: PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU TRONG BÁO CÁO”

spss, xử lý số liệu SPSS
Giảng viên chụp ảnh kỷ niệm cùng học viên khi kết thúc khóa học
SPSS, xử lý dữ liệu trong báo cáo bằng phần mềm SPSS
Giảng viên trình bày nội dung khóa học
SPSS, xử lý số liệu trong báo cáo bằng phần mềm SPSS
Giảng viên trình bày nội dung khóa học
Học viên thực hành trên phần mềm
SPSS, xử lý số liệu bằng SPSS
Học viên thực hành trên phần mềm
SPSS, xử lý số liệu trong SPSS
Học viên thực hành trên phần mềm
SPSS
Giảng viên trao chứng chỉ cho học viên
SPSS
Giảng viên trao chứng chỉ cho học viên
SPSS
Giảng viên trao chứng chỉ cho học viên
SPSS
Giảng viên trao chứng chỉ cho học viên
SPSS
Giảng viên trao chứng chỉ cho học viên
admin
[caption ...
0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.