Quản trị cấp trung

Category Archives: Quản trị cấp trung

Nghệ thuật lãnh đạo lấy hành động làm trung tâm

Kỹ năng lãnh đạo là một yếu tố quan trọng trong công tác quản lý. Một nhà quản lý giỏi phải có các kỹ năng lãnh đạo. Tương tự, một nhà lãnh đạo hiệu quả cũng phải thực hiện tốt vai trò của một nhà quản lý. Để làm rõ cho vấn đề trên, nhà … Continue reading Nghệ thuật lãnh đạo lấy hành động làm trung tâm