Chương trình đào tạo

ĐÀO TẠO PUBLIC

CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH TỪ CHIẾN LƯỢC ĐẾN LƯƠNG, THƯỞNG

STT KHÓA HỌC HỌC PHÍ
1 Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh – sử dụng bộ công cụ tích hợp (7 buổi) – Tải Brochure 5.000.000 VNĐ 
2 Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị doanh nghiệp (8 buổi) – Tải Brochure 6.900.000 VNĐ
3 Xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực (4 buổi) – Tải Brochure 2.500.000 VNĐ 
4 Xây dựng hệ thống lương, thưởng theo phương pháp 3Ps (6 buổi) – Tải Brochure  4.000.000 VNĐ
5 Thiết kế mô hình kinh doanh (6 buổi) – Tải Brochure 3.500.000 VNĐ 
6 Rà soát và tái cơ cấu tổ chức (6 buổi) – Tải Brochure 3.500.000 VNĐ 

 

CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC QUẢN TRỊ

STT KHÓA HỌC HỌC PHÍ
1 Đột phá thành công của nhà quản trị cấp trung (10 buổi) – Tải Brochure 5.000.000 VNĐ
2 Bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị nhân sự (6 buổi) – Tải Brochure 3.500.000 VNĐ
3 Định lượng sự hài lòng của khách hàng (6 buổi) – Tải Brochure  3.500.000 VNĐ

 

CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG – CÔNG VIỆC 

STT KHÓA HỌC HỌC PHÍ
1 Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả (4 buổi) – Tải Brochure 2.500.000 VNĐ
2 Đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp (6 buổi) – Tải Brochure 3.500.000 VNĐ
3 Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp (4 buổi) – Tải Brochure 2.500.000 VNĐ
4 Đào tạo Coaching Salesman Profesional (4 buổi) – Tải Brochure 1.800.000 VNĐ
5 Đào tạo Coaching Sale: Face to Face (4 buổi) – Tải Brochure 6.000.000 VNĐ 

 

CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CÔNG VIỆC

STT KHÓA HỌC HỌC PHÍ
1 Phân tích và xử lý số liệu trong báo cáo bằng phần mềm SPSS (6 buổi) – Tải Brochure 2.800.000 VNĐ

 

ĐÀO TẠO INHOUSE

 

STT KHÓA HỌC LIÊN HỆ
1 Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị doanh nghiệp (6 buổi) – Tải Brochure Ms. Thảo: 01665657486

Mr. Tuân: 0973602644

2 Xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực (4 buổi) – Tải Brochure Ms. Thảo: 01665657486

Mr. Tuân: 0973602644

3 Xây dựng hệ thống lương, thưởng theo phương pháp 3Ps (6 buổi) – Tải Brochure Ms. Thảo: 01665657486

Mr. Tuân: 0973602644

4 Đột phá thành công của nhà quản trị cấp trung (10 buổi) – Tải Brochure Ms. Thảo: 01665657486

Mr. Tuân: 0973602644

5 Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả (4 buổi) – Tải Brochure Ms. Thảo: 01665657486

Mr. Tuân: 0973602644

6 Đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp (6 buổi) – Tải Brochure Ms. Thảo: 01665657486

Mr. Tuân: 0973602644

7 Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp (4 buổi) – Tải Brochure Ms. Thảo: 01665657486

Mr. Tuân: 0973602644