Chương trình đào tạo

Đào tạo public

Khóa học

Thời lượng

Học phí

Bồi dưỡng năng lực tuyển dụng và đào tạo nhân sự 6 buổi x 3h 3.500.000 VND
    Đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp 6 buổi x 3h 3.500.000 VND
    Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng 4 buổi x 3h 2.500.000 VND
    Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả 4 buổi x 3h 2.500.000 VND
    Bước đột phá thành công của nhà quản trị cấp trung 10 buổi x 3h 5.000.000 VND
    Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị doanh nghiệp 6 buổi x 3h 3.500.000 VND
    Xây dựng hệ thống lương, thưởng theo phương pháp 3P 6 buổi x 3h 3.500.000 VND

Đào tạo Inhouse

Khóa học Thời lượng Học phí
    Bồi dưỡng năng lực tuyển dụng và đào tạo nhân sự 6 buổi x 3h Thương lượng
    Đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp 6 buổi x 3h Thương lượng
    Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng 4 buổi x 3h Thương lượng
    Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả 4 buổi x 3h Thương lượng
    Bước đột phá thành công của nhà quản trị cấp trung 10 buổi x 3h Thương lượng
    Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị doanh nghiệp 6 buổi x 3h Thương lượng
    Xây dựng hệ thống lương, thưởng theo phương pháp 3P 6 buổi x 3h Thương lượng