Lịch hoạt động

STT KHÓA HỌC LỊCH KHAI
GIẢNG
1 Phân tích và xử lý số liệu trong báo cáo bằng phần mềm SPSS (6 buổi) – Tải Brochure 16 – 23/06/2018
2 Ứng dụng BSC&KPI trong quản trị doanh nghiệp (6 buổi) – Tải Brochure 30/06 – 07/07/2018 
3 Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp (4 buổi) – Tải Brochure 23 – 24/06/2018
4 Đào tạo thư ký, trợ lý giám đốc chuyên nghiệp (6 buổi) – Tải Brochure  
20 – 24/06/2018
5 Xây dựng khung năng lực và đánh giá năng lực (4 buổi) – Tải Brochure 15 – 16/06/2018
6 Đột phá thành công của nhà quản trị cấp trung (10 buổi) – Tải Brochure          14 – 28/07/2018 
7 Luật BHXH, Hợp đồng lao động và cơ chế trả lương phù hợp theo Luật mới (6 buổi) – Tải Brochure 30/06 – 07/07/2018 
8 Bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị nhân sự (6 buổi) – Tải Brochure